32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

სპმთპ ის ლოგი

სპმთპ-ის პრეზიდენტის მაია კობახიძის ბრძანებით, 2021 წლის 25 თებერვალს ჩატარდება  

სპმთპ-ის №89 აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა წერილობითი გამოკითხვის გზით.

დადგენილი ნორმის შესაბამისად, წინმსწრებად: 

2021 წლის 23 თებერვალს 11:00 საათზე, გაიმართება სპმთპ-ის ბიუროს წევთა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა

2021 წლის 23 თებერვალს, 15:00 საათზე გაიმართება სპმთპ-ის აღმასრულებელი საბჭოს წევრთა ონლაინ სამუშაო შეხვედა

სპმთპ-ის აღმასრულებელი საბჭოს N:89 სხდომის დღის წესრიგის პროექტი