საქართველოს  პედაგოგთა და მეცნიერთა  თავისუფალი პროფკავშირი

 

ქეთევან ვადაჭკორია - სპმთპ-ის ცენტრალური აპარატის კანცელარიის უფროსი

ტელ: 599 42 82 83;  ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 


კანცელარიის კომპეტენცია:

ა)    სპმთპ-ის ცენტრალური აპარატის ერთიანი საქმისწამროების უზრუნველყოფა, შემოსული და გასული კორესპონდენციის რეგისტრაცია,               სისტემატიზაცია და მისი ოპერატიული მიწოდება ხელმძღვანელობის და შემსრულებლისათვის;
ბ)   კორესპონდენციის დადგენილ ვადებში შესრულების კონტროლი და ანგარიშის წარდგენა;
გ)   საქმისწარმოებაში დასრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვა, დამუშავება და გადაცემა არქივისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად;
დ)  ცენტრალური აპარატის მუშაკთა პირადი საქმეების შედგენა/წარმოება;
ე)    აპარატის თანამშრომელთა მოსვლა-წასვლის აღრიცხვა;
ვ)    სპმთპ-ის პრეზიდენტის, მოქმედი კანონმდებლობის და ორგანიზაციის წესდების საფუძველძე განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებათა    განხორციელება.